Privatumo ir slapukų politika

Lietuvos nacionalinio kultūros centro interneto svetainių privatumo politika

Ši svetainė yra Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuosavybė.

 

PATVIRTINTA

Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus 2019 m.  gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-87

  LIETUVOS NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO INTERNETO SVETAINIŲ PRIVATUMO POLITIKA

 Šių interneto svetainių www.lnkc.lt, www.baltica.lnkc.lt, www.dainusvente.lt, www.griezyne.lnkc.lt, www.savadas.lnkc.lt, ir kt. svetainėse bei mūsų paskyros socialiniuose tinkluose Facebook (www.facebook.com/liaudieskulturoscentras, www.facebook.com/TIFGriezyne/, ir Youtube (www.youtube.com.) (toliau – Svetainės) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato ir užtikrina privatumo sąlygų, Jums naudojantis Svetainėmis, įgyvendinimą. Jose atskleidžiama, kokiais principais vadovaujamės ir kaip elgiamės, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos gauname.

Privatumo politika taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėse.

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente vartojamas sąvokas:

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėms su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

duomenų valdytojas  – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar kartu su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; tai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teise;

duomenų tvarkytojas ­– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek tai reikalinga atitinkamiems tikslams pasiekti. Siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Tai atlikdami, vadovaujamės Bendrojo duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamentas) ir kituose teisės aktuose nustatytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

Svetainėse gali būti nuorodų į išorines svetaines – svetaines, kuriose turime paskyras, kuriose reklamuojama/informuojama apie LNKC veiklą. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš išorinių svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis. Taip pat rekomenduojame perskaityti šias svetainės valdančių trečiųjų šalių privatumo pranešimus bei tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis“.

Privatumo politikos pakeitimai ir tikslinimai bus skelbiami Svetainėse, nurodant pakeitimų ir tikslinimų esmę, kad Svetainių lankytojai turėtų galimybę su jais susipažinti.

 

Asmens duomenų tvarkymo principai

 

Svetaines www.lnkc.lt, www.baltica.lnkc.lt, www.dainusvente.lt, www.griezyne.lnkc.lt, www.savadas.lnkc.lt, bei mūsų paskyros socialiniuose tinkluose Facebook (www.facebook.com/liaudieskulturoscentras, www.facebook.com/TIFGriezyne/, ir Youtube (www.youtube.com.) tvarko ir administruoja Biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis kultūros centras, juridinio asmens kodas 190758519, adresas Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius 01124, tel. 85 611190 (toliau – LNKC). Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, LNKC laikomas Jūsų asmens duomenų valdytoju.

Su LNKC dėl Privatumo politikos galima susisiekti el. paštu: personalas@lnkc.lt arba telefonu (8 5) 61 21 03.

Tvarkydami  asmens duomenis,

-          laikysimės galiojančių teisės aktų reikalavimų;

-          juos tvarkysime teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;

-          sieksime, kad netikslūs asmens duomenys, esant reikalui, būtų tikslinami, pildomi, o numatytais atvejais – ir naikinami;

-          saugosime tiek ir tokia forma, kad subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina siekiant tų tikslų, kuriems duomenys yra renkami, tvarkomi ir saugomi;

-          neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir jų neviešinsime, nebent teisės aktų bei šios Privatumo politikos nustatytais atvejais.

 

Tvarkomi asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai

 

Asmens duomenys tvarkomi atsižvelgiant į teisės aktų bei šios Politikos nustatytus reikalavimus. Asmens duomenys taip pat tvarkomi siekiant įgyvendinti teisės aktais svetainės valdytojui nustatytas prievoles.

Svetainėje, tvarkomi šie duomenys:

Interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, paspaustos nuorodos, reklamos ir kt.

Surinkti asmens duomenys tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais ir statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių reikalaujama šiuo reglamentu siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas).  

 

Slapukų (cookies) naudojimas

 

Svetainėje duomenys apie jos lankytojus renkami naudojant slapukus (ang. cookies). Tai itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Svetainėje, standųjį diską. Slapukai leidžia atpažinti lankytoją, kai jis kitą kartą apsilanko Svetainėje, taip pat leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis, todėl lankytojui pateikiamas jam labiau pritaikytas turinys, pagreitinama Svetainėje vykdoma paieška. Pabrėžtina, kad Slapukai naudojami didžiojoje daugumoje internetinių svetainių.

Padedant Slapukams, gaunama informacija naudojama siekiant užtikrinti, kad Svetaine būtų naudojamasi patogiau (pvz. ją „personalizuojant“ pagal lankytojo poreikius), jie padeda tobulinti Svetainę, analizuoti lankytojų įpročius.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nebūtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

statistiniai slapukai  – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

tiksliniai arba reklaminiai slapukai  – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

Lankytojas, spustelėjęs „Sutinku“ mygtuką specialiame blokelyje dėl Slapukų naudojimo, patvirtina sutikimą naudoti slapukus. Lankytojas taip pat turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus, pakoregavęs interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai į įrenginį nebūtų priimami. Tačiau tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje greitį, apriboti kai kurių funkcijų veikimą.

 

Asmens duomenų saugojimo tvarka

 

Duomenys apie Svetainės lankytojus, kurie mus pasiekia, kaupiami ir saugomi ES teritorijoje, tačiau, esant reikalui, jie gali būti perduoti saugoti ir už ES ribų, užtikrinant, kad jie būtų tvarkomi saugiai ir laikantis teisės aktų bei Privatumo politikos nuostatų.

Duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Svetainėje surinkti duomenys nebus teikiami tretiesiems asmenims, išskyrus Privatumo politikoje numatytais atvejais, esant teisėtam pagrindui perduoti juos tretiesiems asmenims. Be to, jie bus naudojami tik Privatumo politikoje numatytais tikslais ir būdais arba įgyvendinant atitinkamas teisės aktų nuostatas.

Tretiesiems asmenims Svetainėje surinkti duomenys gali būti atskleisti tik paslaugų teikėjams (įgyvendinant sutartis su tais paslaugų teikėjais), tačiau pastariesiems keliamas reikalavimas užtikrinti, jog gauti duomenys būtų naudojami tik Svetainei ar duomenų valdytojui paslaugų teikimo tikslais.

Įvykus bet kokiam asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris taptų mums žinomas ir galėtų daryti įtaką Svetainės lankytojų teisėms, Svetainės valdytojas LNKC įsipareigoja, nustačius kokių asmenų ir kokie duomenys buvo pažeisti, nedelsiant pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą priežiūros institucijai www.vdai.lrv.lt. ir duomenų subjektams teisės aktais nustatyta tvarka ir atvejais.

 

Asmens duomenų subjekto teisės

 

Svetainės lankytojai, kaip asmens duomenų subjektas, turi teisės aktais įtvirtintas teises: būti informuoti apie savo asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; nustačius, kad asmens duomenys yra netikslūs, reikalauti juos ištaisyti, ar papildyti ar reikalauti sunaikinti duomenis („teisė būti pamirštam“), ar apriboti duomenų tvarkymą kai jie tampa nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti ar tvarkomi neteisėtai, reikalauti, kad asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą. Be to, asmens duomenų subjektas turi teisę atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pareikalauti, kad surinkti asmens duomenys lengvai skaitomu formatu būtų pateikti jam pačiam arba persiųsti kitam duomenų valdytojui (su sąlyga, jeigu tai įmanoma techniškai įgyvendinti).

Prašymas (priedas Nr. 1) teikiamas raštu šios Privatumo politikos skyriuje Asmens duomenų tvarkymo principai nurodytu el. paštu personalas@lnkc.lt ar siunčiant paklausimą (pranešimą) įstaigos buveinės adresu: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124, Vilnius, tel. (8 5) 2612103. Į šį paklausimą (pranešimą) įstaiga įsipareigoja atsakyti per 30 kalendorinių dienų nuo gauto paklausimo (pranešimo) bei visų atsakyti būtinų dokumentų gavimo dienos.

Esant teisės aktuose numatytiems atvejams, duomenų valdytojas turi teisę atsisakyti vykdyti aptartus duomenų subjekto prašymus. Pavyzdžiui, jeigu reikia užtikrinti pavestų prievolių įgyvendinimą, užtikrinant valstybės saugumą, gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją ar baudžiamąjį persekiojimą, ginant svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų subjektui nesutinkant su įstaigos atsakymu ar vykdomais veiksmais, duomenų subjektas turi teisę dėl to teikti skundą kompetentingai valstybės institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.vdai.lrt.lt.

Įrašo sukūrimo data: 2020-02-10 16:52:43 Paskutinio atnaujinimo data: 2022-09-28 14:59:17
×
Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Privatumo ir slapukų politika.